Suomi24.fi Keskustelu Suomi24 blogi Alennuskoodit Chat Treffit Säännöt
Käyttöehdot

1. Sähköinen asiointi Suomi24.fi Viihde -palvelussa ja ehtoihin sitoutuminen

Näitä ehtoja sovelletaan Suomi24.fi Viihde -sivuston toimintaan (jäljempänä Palvelu). Näissä ehdoissa on määritelty Palvelun ja Mindmax Oy:n (jäljempänä Palvelun tarjoaja) oikeudet ja velvollisuudet. Palvelun tarjoajalla on oikeus tarvittaessa päivittää ja muuttaa näitä ehtoja ilman eri ilmoitusta.
Asiakas (jäljempänä Käyttäjä) sitoutuu näihin ehtoihin käyttämällä Palvelua jollain tavalla, esim. selaamalla Palvelun sivuja.

2. Kohdemaa

Palvelu on suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla suomalaisille tai Suomessa asuville Käyttäjille. Riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään, sovelletaan Palveluun Suomen lakia.

3. Palvelun käyttäminen

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän yksityiseen käyttöön. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan hänelle Palvelussa annettuja ohjeita, näitä ehtoja sekä voimassaolevia lakeja, jotka asettavat rajoituksia tai ohjaavat Palvelun käyttöä.
Palvelua ei saa käyttää toisten käyttäjien yksityisyyden tai muiden oikeuksien loukkaamiseen eikä Palvelussa saa käyttää sopimatonta kieltä taikka muita loukkaavia ilmaisuja.
Käyttäjän on käytettävä Palvelua siten, ettei Palvelulle, Palvelun tarjoajalle, yhteistyötahoille, muille käyttäjille tai muille osapuolille aiheudu haittaa Käyttäjän toimista.
Palvelun tarjoajan ei tarvitse valvoa Palvelun käyttöä. Palvelun tarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjien Palveluun toimittamista viesteistä. Palvelun tarjoajalla on kuitenkin oikeus tarkastaa Palveluun lähetetyt viestit ja tarvittaessa poistaa niitä osittain tai kokonaan, mikäli se katsoo, että viestit ovat lainvastaisia tai loukkaavat muiden Käyttäjien yksityisyyttä tai mikäli viestissä on käytetty sopimatonta tai muutoin loukkaavaa kieltä tai viestit ovat palveluun liittymättömiä tai rikkovat muutoin palvelun sääntöjä tai määräyksiä.
Mikäli Palvelun tarjoaja katsoo, että Käyttäjän toiminta jatkuvasti häiritsee muita käyttäjia tai Palvelua, on Palvelun tarjoajalla oikeus estää Käyttäjää pääsemästä Palveluun.
Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä ehtoja, netikettiä taikka lainsäädäntöä, käyttäytyy häiritsevästi tai muutoin sopimattomasti muita käyttäjia kohtaan taikka muulla tavalla loukkaa Palvelun tarjoajan, muiden käyttäjien taikka kolmannen osapuolen etuja, on Palvelun tarjoajalla oikeus peruuttaa Käyttäjän rekisteröityminen. Tällaisessa tapauksessa Palvelun tarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa jo mahdollisesti maksettua maksua eikä suorittaa muitakaan peruuttamisesta aiheutuneita kustannuksia taikka vahinkoja.

4. Ohjelmiston käyttölupa

Käyttäjä ei saa muokata, kopioida, jakaa, vaihtaa, myydä taikka muullakaan tavalla hyödyntää Palvelussa tai sen sisältämissä ohjelmissa esiintyviä tietoja tai ominaisuuksia. Kaikki Palvelun tuottamiseen ja sen sisältöön sekä ohjelmiin liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, lukuun ottamatta Palvelussa esiintyviä kolmannen osapuolen toimittamia mainoksia ja muuta informaatiota, kuuluvat Palvelun tarjoajalle.
Käyttäjä luovuttaa Palvelun tarjoajalle oikeuden käyttää taikka muutoin hyödyntää Palvelussa, sen markkinoinnissa tai muussa Palveluun liittyvässä toiminnassa mitä tahansa Palvelussa luomaansa tietoa, tiedostoa, kuvaa tai muuta ominaisuutta. Käyttäjä ei voi esittää Palvelun tarjoajalle taloudellisia tai muitakaan vaatimuksia luomansa tiedon, tiedoston, kuvan tai muun omainaisuuden käyttämisestä taikka hyödyntämisestä.

5. Laitteistot ja yhteydet

Käyttäjä hankkii itse Palvelun käyttämiseen tarvittavat päätelaitteet ja Internet-yhteyden. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa Palvelun käytöstä aiheutuvista puhelu- tai muista Palvelun käytöstä aiheutuvista maksuista.
Palvelun tarjoaja ei ole myöskään vastuussa maksujen suorittamisesta, jotka aiheutuvat osallistumisesta mahdollisesti järjestettäviin kilpailuihin.

6. Vastuunrajoitukset

Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelun häiriöttömästä toiminnasta. Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvistä ohjelmallisista tai ohjelman sisältöön liittyvistä virheistä.
Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingoista tai muusta menetyksestä joka johtuu siitä, että Palvelu ei ole ollut käytössä tai Palvelussa on ollut ruuhkaa.
Palvelun tarjoaja vastaa Käyttäjälle ainoastaan sellaisesta vahingosta, joka on syntynyt kun Käyttäjä on suorittanut Palvelun edellyttämän maksun, mutta Käyttäjä on lopullisesti menettänyt mahdollisuuden käyttää maksun edellyttämää palvelua. Vahingon määrä on tällöin enintään se määrä, jonka Käyttäjä on maksanut Palvelun käyttämisestä.
Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelussa esiintyvien viestien sisällön tai muun aineiston paikkansapitävyydestä.
Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Palvelun tarjoaja ei vastaa muiden käyttäjien toiminnasta Palvelussa eikä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista hänen yksityisyyteensä tai muuhun oikeushyvään kohdistuvista oikeudenloukkauksista.
Palvelun tarjoaja ei vastaa maksun oikeasta suorittamisesta eikä siitä, että Käyttäjä matkapuhelimen näppäin- tai muun käyttövirheen vuoksi suorittaa maksun useampaan kertaan.
Palvelun tarjoaja voi milloin tahansa muokata tai lopettaa Palvelun tai sen osan ilman eri ilmoitusta. Palvelun tarjoaja ei ole tällöin vastuussa Käyttäjälle aiheutuneista seurauksista.

7. Vastuu kolmansien osapuolten tiedoista

Mikäli Palvelussa on linkkejä internetsivuille, joita ylläpitävät osapuolet, joihin Palvelun tarjoajalla ei ole määräysvaltaa, ei Palvelun tarjoaja vastaa näiden internetsivujen sisällöstä, linkkien toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta.
Palvelun tarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen sivustoilla mahdollisesti kerättävistä henkilötiedoista.
Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen toimittaman mainosmateriaalin lain- ja hyvien tapojen mukaisuudesta.
Suomen suosituin TV-opas
Katso kaikki TV-ohjelmat»