Suomi24:n käyttöehdot

Viimeksi päivitetty 15.04.2019

1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty

Näitä Suomi24 Oy:n käyttöehtoja (”Sopimus”) sovelletaan kaikkiin Suomi24 Oy:n, Lintulahdenkuja 10 A, 00500 Helsinki, Y-tunnus 2154432-2 ("Suomi24") käyttäjälle toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin (yhdessä "Palvelut" ja kukin erikseen ”Palvelu”). Sopimuksen osapuolet ovat Aller Media Oy (”Aller Media”) ja Suomi24:ä käyttävä yksityinen henkilö ("Käyttäjä"). Aller Media ja Käyttäjä myös yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”. Tämä Sopimus on saatavilla osoitteessa https://www.suomi24.fi/opastus/kayttoehdot.

Sopimus Suomi24:n käyttämisestä syntyy, kun Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen Suomi24:än rekisteröitymisen tai käyttämisen yhteydessä.

Tätä Sopimusta sovelletaan, ellei Aller Median ja Käyttäjän välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

Suomi24:än sovelletaan myös Suomi24:n sääntöjä (yhdessä ”Säännöt”). Voimassaolevat Säännöt ovat saatavilla osoitteessa https://www.suomi24.fi/opastus/saannot. Säännöt muodostavat tämän Sopimuksen kiinteän osan. Aller Media varaa oikeuden muuttaa Sääntöjä koska tahansa. Aller Media pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle Sääntöjen muutoksesta etukäteen Suomi24:ssä tai muutoin. Käyttäjän jatkaessa Suomi24:n käyttämistä Sääntöjen muuttumisen jälkeen Käyttäjän katsotaan hyväksyneen uudet Säännöt. Jos tämän Sopimuksen ja Suomi24:n Sääntöjen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti Suomi24:n Sääntöjä ja sen jälkeen tätä Sopimusta.

2. Rekisteröityminen

2.1 Suomi24:än rekisteröityminen

Tietyt Suomi24:n palvelut edellyttävät rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä ja Suomi24:ä käyttäessään Käyttäjän on ilmoitettava Aller Median pyytämät tiedot. Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena luonnollisena tai oikeushenkilönä tai tällaisen edustajana sekä olemaan antamatta väärää kuvaa suhteestaan toiseen luonnolliseen tai oikeushenkilöön.

Luonnollisella tai olemassa olevalla oikeushenkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä on vähintään 13 vuoden ikä. Myös yrityskäyttäjä tai yhdistys voi rekisteröityä palvelun käyttäjäksi.

2.2 Käyttäjän tunnistautuminen

Suomi24:n käyttäminen voi edellyttää tunnistautumista, joka voi tapahtua käyttäjätunnuksella, salasanalla, IP-osoitteella, tai useamman edellä mainitun yhdistelmällä tai muulla tavalla.

Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muu vastaava tunnistautumistietonsa ("Tunnistautumistieto") huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa kaikista hänen Tunnistautumistiedoillaan tehdyistä toimista, laiminlyönneistä ja muusta käytöstä, oli sitten kyse Tunnistautumistietojen oikeutetusta tai oikeudettomasta käytöstä.

Mikäli Tunnistautumistiedot ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon, Käyttäjän on välittömästi muutettava Tunnistautumistietonsa ja ilmoitettava asiasta Aller Medialle.

3. Suomi24:n palvelut

Suomi24:n sisälle voi kuulua tai Suomi24:n kautta Käyttäjällä voi olla pääsy Aller Median yhteistyökumppaneiden (”Palveluntarjoajat”) tarjoamiin palveluihin. Kunkin Palveluntarjoajan tarjoamat palvelut tarjotaan kyseisen Palveluntarjoajan, ei Aller Median, nimissä ja vastuulla ja kyseisen Palveluntarjoajan soveltuvien palveluehtojen ja -tietojen mukaisesti. Jos Palveluntarjoaja käsittelee tässä yhteydessä Suomi24:n Käyttäjien henkilötietoja, on rekisterinpitäjä siltä osin Palveluntarjoaja, ei Aller Media, ja Palvelutarjoaja käsittelee tietoja palvelunsa tietosuojaselosteesta ilmenevien periaatteiden mukaisesti.

Aller Media voi lisätä ja muuttaa kaikkia Suomi24:n palveluita, niiden osia ja toiminnallisuuksia sekä poistaa niitä käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi oman harkintansa mukaan.

Palvelukuvauksissa, esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät sido Aller Mediaa.

4. Suomi24:n toimitettu aineisto ja oikeudet tällaiseen aineistoon

Aller Media vastaa ainoastaan Suomi24:än itse tuottamansa aineiston sisällöstä, johon pidätetään kaikki oikeudet näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Aller Media ei vastaa Suomi24:n muusta sisällöstä eikä muusta Suomi24:n kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, kuten käyttäjien Suomi24:än toimittamasta tai Suomi24:ssä esittämästä aineistosta (esimerkiksi tiedoista, audiovisuaalisesta sisällöstä, ilmoitetuista tuotteista, tavaroista, palveluista, keskusteluista, mielipiteistä, suosituksista, neuvoista eikä Suomi24:ssä esitettyjen ilmoitusten sisällöstä, artikkeleista, kuvista, videoista, äänitallenteista tai muusta vastaavasta aineistosta (jäljempänä "Aineisto"). Aller Media ei valvo, tarkista tai seulo Suomi24:än toimitettua tai Suomi24:ä hyväksikäyttäen kolmansille osapuolille toimitettua tai kolmansilta osapuolilta saatua Aineistoa, eikä Aller Media vastaa näiden Aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Aller Media ei vastaa Suomi24:ä hyväksikäyttäen välitetyn Aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta. Aineistoa ei palauteta.

Käyttäjä, ei Aller Media, vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Suomi24:än tai Suomi24:n kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Erityisesti, mutta siihen rajoittumatta Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Suomi24:än toimittama tai Käyttäjän Suomi24:n kautta saataville saattamaa Aineistoa voidaan käyttää ja julkaista Suomi24:ssä ja että Aineisto on tämän Sopimuksen ja Sääntöjen mukaista, eikä aiheuta häiriötä Aller Median tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Aller Media, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Suomi24:än on toimitettu tai Suomi24:n kautta on toimitettu toisille käyttäjille tällaista Aineistoa, Aller Medialla on oikeus poistaa tällainen Aineisto tai muutoin estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta. Aller Media ei vastaa toisten käyttäjien Suomi24:än lataamien Aineistojen tai tietojen Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Siltä osin kuin Palvelussa voi kirjoittaa, julkaista, esittää, näyttää tai muutoin saattaa saataville Käyttäjän itse laatimia Aineistoja, tietoja saa esittää ainoastaan suomeksi.

Kaikki oikeudet Käyttäjän Suomi24:än toimittamaan Aineistoon jäävät Käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Aller Medialle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa Aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa Aineisto yleisön saataville Suomi24:ssä sekä Aller Media Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (Aller Media Oy ja sen konserniyhtiöt yhdessä ”Konserniyhtiöt”) palveluissa, sekä kaikilla muilla tavoilla ja menetelmillä käyttää ja hyödyntää Aineistoa sanottujen palveluiden ja niiden markkinoinnin yhteydessä. Aller Media voi tehdä Aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. Aller Media voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin tai myöntää niihin alilisenssejä Konserniyhtiöille, Palveluntarjoajille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjä myöntää Aller Medialle oikeudet Aineistoon korvauksetta. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja muut luvat (kuten luvat videoissa ja kuvamateriaalissa esiintyviltä henkilöiltä) tässä mainitun oikeuden myöntämiseen.

5. Yksityisyys ja evästeet

5.1 Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely

Aller Media käsittelee Käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä antamia ja myöhemmin kerättyjä henkilötietoja Aller Median tietosuojaselosteen (https://aller.fi/meista/tietosuoja/) sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

5.2 Tietojen tarkastaminen

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Aller Media, Konserniyhtiö, Palveluntarjoaja tai muu heidän lukuunsa toimiva kolmas osapuoli voi valvoa, lukea ja ottaa selon Käyttäjän Palveluun lähettämistä ja Palvelusta vastaanottamista viesteistä ja sisällöstä silloin, kuin valvonnasta on Säännöissä tai muutoin ilmoitettu.

5.3 Evästeet

Palvelun käytön yhteydessä Aller Media ja sen valitsemat yhteistyökumppanit tallentavat Käyttäjän päätelaitteille evästeitä, jotka ovat välttämättömiä Käyttäjän tilaaman Palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjän päätelaitteelle voidaan tallentaa myös muita evästeitä. Tarkemmat tiedot evästeiden käytöstä on esitetty Aller Median evästekäytännöissä (https://aller.fi/meista/tietosuoja/).

6. Hinnat, maksuehdot ja maksutavat

Useat Palvelut ovat maksuttomia. Mahdollinen Palvelun maksullisuus ja maksuehdot ilmenevät näistä Käyttöehdoista, Säännöistä ja/tai Palvelun Internet-sivustolta olevasta hinnastosta. Käyttäjä sitoutuu maksamaan Suomi24:lle maksullisten Palveluiden käytöstä näissä Käyttöehdoissa, Palvelun verkkosivuilla, Säännöissä tai hinnastossa ilmoitetut hinnat.

Suomi24:n hinnoittelu koskee vain Suomi24:n tarjoamia Palveluita. Suomi24 ei vastaa puhelin- ja Internet-operaattoreiden ja muiden Palveluiden käyttämistä varten tarpeellisten osapuolien hinnoittelusta. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käyttämisestä aiheutuvista tietoliikennekustannuksista.

Suomi24:n Internet-sivustolla toimivien muiden Palveluntarjoajien palvelumaksut ilmenevät heidän palveluehdoistaan ja -tiedoistaan. Palveluntarjoajat voivat veloittaa tarjoamistaan palveluista kyseisten ehtojen ja tietojen mukaisesti.

Suomi24:llä on oikeus muuttaa Palveluiden hintoja sekä Palveluiden maksullisuutta. Palvelun hintojen ja Palvelun maksullisuuden muutoksista ilmoitetaan ennen muutoksen voimaantuloa Palvelussa, Palvelun internet-sivustolla tai muulla tavalla. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus Palvelun osalta päättymään muutoksen voimaantulopäivästä lukien. Suomi24 ei vastaa muutoksesta mahdollisesti Käyttäjälle aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

Palvelun tilauksiin soveltuu Palvelun Säännöt. Ellei Palvelun Säännöissä ole muuta mainittu, kertatilauksena tilattua Palvelua ei voi irtisanoa tilausjakson aikana. Ellei Palvelun Säännöissä ole muuta mainittu, kestotilauksen voi irtisanoa laskutusjakson loppuun, Säännöissä kuvatun menettelyn mukaisesti. Jos asiakkaalta evätään pääsy palveluun Käyttöehtojen tai Sääntöjen vastaisen käytön takia, Käyttäjän mahdollisesti jo maksamia käyttämättömiä maksuja ei palauteta.

Käytössä olevat maksutavat ilmoitetaan Palvelussa tai Palvelun Säännöissä. Tekstiviestillä tilatut Palvelut veloitetaan teleoperaattorin matkapuhelinlaskulla. Tekstiviestipalvelut toimivat vain Palvelun Säännöissä ilmoitettujen operaattoreiden liittymillä. Verkkopankkitunnuksilla ja luottokortilla tehdyt maksutapahtumat suoritetaan suojattua yhteyttä käyttäen. Suomi24 ei talleta verkkopankki- tai luottokorttitietoja. Luottokunnan maksutapahtumat suoritetaan Luottokunnan maksulomaketta käyttäen ja Luottokunta vastaa tällaisista maksutapahtumista.

Käyttäjä vahvistaa sen, että maksu- ja tilaustiedot on annettu Palvelussa välineeseen sopivalla tavalla. Tilattu maksullinen Palvelu katsotaan otetuksi Käyttäjän suostumuksella käyttöön välittömästi tilauksen jälkeen, eikä Käyttäjällä ole kuluttajasuojalain mukaista peruutusoikeutta.

7. Suomi24:n käyttö

Suomi24:ä on käytettävä näiden Käyttöehtojen ja Sääntöjen mukaisesti sekä aina siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Aller Medialle, Palveluntarjoajille, Konserniyhtiöille tai kolmansille osapuolille. Suomi24:ä ei saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Suomi24:ä vain näissä Käyttöehdoissa ja Säännöissä nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin. Mikäli Osapuolten välillä on erimielisyys Suomi24:n toteutuneen tai aiotun käytön tarkoituksesta, määrittää Aller Media käytön luonteen omassa harkinnassaan.

Käyttäjä saa käyttää Suomi24:ä vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ei saa ilman Aller Median etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttää Suomi24:ä tai Suomi24:n sisältöä Suomi24:n kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä Suomi24:n sisältöä kolmannelle osapuolelle tai käyttää Suomi24:ä tai sen sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä kehenkään Suomi24:n käyttäjään kaupallisessa tai muussa elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Suomi24:ä tai Suomi24:n sisältöä minkään oman palvelunsa osana ilman Aller Median etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kopioida, siirtää, luovuttaa tai saattaa yleisön saataviin, muutettuna tai muuttamattomana, Suomi24:ä tai Suomi24:n sisältöä muutoin kuin tämän Sopimuksen tai lain niin salliessa. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Aller Median etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää Suomi24:n tai Suomi24:n sisällön tähän Sopimukseen perustuvaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Suomi24:än liittyvää lähdekoodia tai hyödyntää Suomi24:n lähdekoodin muotoa.

Käyttäjä hankkii itse Suomi24:n käyttämiseen tarvitsemansa laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niistä. Aller Media pyrkii huolehtimaan siitä, että Suomi24 täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Käyttäjä on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Suomi24:n toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta. Aller Media ei vastaa Suomi24:n tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista, menetyksistä tai kuluista.

8. Suomi24:n saatavillaolo

Suomi24 pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä. Aller Media ei kuitenkaan takaa Suomi24:n tai sen osan häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta. Aller Media pyrkii korjaamaan Suomi24:n virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun Aller Media on saanut tiedot virheistä. Suomi24 toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla.

Huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Suomi24:n käytössä. Aller Medialla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Suomi24:n tuottaminen tai alentaa saatavuutta, jos se on tarpeen (a) Suomi24:n muutos- tai parannustöiden vuoksi, (b) yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen rakennus- tai kunnossapitotöiden vuoksi, tai (c) muun syyn vuoksi. Aller Media pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Aller Media tiedottaa Käyttäjälle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan internet-sivustollaan.

Suomi24:ä ei ole tarkoitettu Aineiston tai muun tiedon pitkäaikaiseen tallentamiseen ja Käyttäjä vastaa kaiken Aineiston tai muun Suomi24:än ladatun tai tallennetun tiedon varmuuskopioinnista.

Aller Median vastuu Suomi24:n keskeytyksistä, virheistä ja puutteista rajoittuu tässä kohdassa 8 sanottuun, eikä Aller Media vastaa muilta osin Käyttäjälle keskeytyksestä, virheistä tai puutteista, tai Aineiston tai muun Käyttäjän Suomi24:än lataaman tai tallentaman tiedon menetyksestä tai korruptoitumisesta, Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, kuluista tai menetyksistä.

9. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Suomi24:än, Suomi24:ssä käytettyihin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Suomi24ssä saatavilla olevaan sisältöön, Käyttäjien Suomi24:än lataamaa Aineistoa lukuun ottamatta, kuuluvat Aller Medialle, sen lisenssinantajille tai Palveluntarjoajille. Ne saavat suojaa soveltuvan immateriaalioikeuslainsäädännön ja kansainvälisten immateriaalioikeuksia koskevien sopimusten nojalla. Aller Media, sen lisenssinantajat ja Palveluntarjoajat pidättävät itsellään kaikki ne oikeudet, joita tässä Sopimuksessa ei nimenomaisesti myönnetä Käyttäjälle.

10. Voimassaolo ja päättyminen

10.1 Sopimuksen voimassaolo

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se pysyy voimassa niin kauan, kuin Suomi24 tarjoaa Palveluita ja Käyttäjä käyttää niitä. Sopimuksen päättyminen ei vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Sopimuksen päättymistä (esimerkiksi velvollisuus maksaa maksullisten Palveluiden hinnat).

10.2 Palvelun päättyminen

Jos Käyttäjä rikkoo tätä Sopimusta tai Sääntöjä, Aller Media voi estää Käyttäjän Suomi24:n käytön tai poistaa Käyttäjän Aineiston ilman varoitusta.

Aller Media voi lopettaa Suomi24:n tarjoamisen tai sulkea Käyttäjän Suomi24stä kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta syystä ilman korvausvelvollisuutta. Edellä tarkoitettu perusteltu syy voi muiden ohella olla yksi tai useampi seuraavista:

Käyttäjä on aiheuttanut häiriötä televerkolle, teleliikenteelle, toisille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai käyttää epäkuntoisia tai yhteen sopimattomia laitteita tai ohjelmistoja;

Käyttäjä rikkoo lakia tai käyttää Suomi24:ä näiden Käyttöehtojen tai Sääntöjen vastaisesti;

Käyttäjä huomautuksesta huolimatta rikkoo olennaisesti voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan.

Käyttäjä voi itse lopettaa Suomi24:n käyttämisen milloin tahansa sekä poistaa tietonsa Suomi24stä. Mikäli Aller Media on kohdan 4 perusteella alkanut hyödyntää Käyttäjän Aineistoa ennen kuin Käyttäjä on poistanut Aineiston Suomi24:stä, Aller Media voi hyödyntää Aineistoa myös poiston jälkeen näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Aller Media voi jatkaa Käyttäjän henkilötietojen käsittelyä Käyttäjän tekemän poiston jälkeen, mikäli tietosuojalainsäädäntö siihen Aller Median oikeuttaa tai velvoittaa Aller Median tietosuojaselosteessa kuvatuin perustein.

11. Vastuut

11.1 Aller Median vastuu

Aller Media on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Aller Median tuottamuksesta aiheutuneet, Asiakkaan osoittamat välittömät vahingot. Aller Median vastuu rajoittuu kuitenkin aina ensi sijassa saamatta jääneen Palvelun uudelleen toimittamiseen, milloin se on mahdollista, ja joka tapauksessa vain saamatta jääneen tai virheellisen Palvelun tai sen osan ostohintaan.

11.2 Vastuunrajoitukset

Aller Media ei korvaa välillisiä tai välittömiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Aller Media ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Aller Media ei myöskään korvaa Käyttäjän, Palveluntarjoajan tai muun kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä Aller Mediasta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja.

11.3 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Jos Käyttäjä rikkoo Sopimusta, hän on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot Aller Medialle. Edellä sanottua rajoittamatta, jos Käyttäjä liittää Suomi24:än viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu Käyttäjän hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki Aller Medialle mahdolliset siitä aiheutuvat vahingot, menetykset ja kulut, mukaan lukien rajoituksetta vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

12. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Aller Median etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Aller Medialla on oikeus ilman Käyttäjän suostumusta tai Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta siirtää Sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Aller Medialla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

Aller Median Palveluntarjoajien tai muiden kolmansien osapuolten käyttämistä Suomi24:n kehittämisessä tai tarjoamisessa ei katsota Sopimuksen siirtämiseksi.

13. Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työtaistelutoimenpiteitä, luonnonilmiöitä (kuten ukonilmaa, myrskyä ja tulvaa), tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, Internet-yhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota Osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

14. Sopimuksen muuttaminen

Aller Media voi muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla muutoksesta internet-sivustollaan. Muutettua Sopimusta sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka Aller Media toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttunutta Sopimusta, hänen on lopetettava Suomi24:n käyttö.

15. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Suomi24:än ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti kantajan valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

16. Tietojen luovutukset viranomaisille

Aller Media voi luovuttaa Käyttäjän tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

17. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 23.5.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.